MỘT SỐ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH PHỔ BIẾN

Bài tập viết lại câu tiếng Anh là dạng đề phổ biến trong tất cả các bài thi, bài kiểm tra Tiếng Anh THPT, nếu nắm vững được kiến thức về cấu trúc viết lại câu tiếng Anh, các bạn học sinh sẽ chủ động và làm bài tập, bài thi, bài kiểm tra Tiếng Anh linh hoạt hơn.

Mời các bạn tham khảo tài liệu “Một số cấu trúc viết lại câu tiếng Anh “, chúng tôi xin chia sẻ lý thuyết về các dạng câu từ cơ bản đến nâng cao, giúp các bạn ôn tập hiệu quả.

1. Các trường hợp viết lại câu tiếng Anh

Dùng 1 cấu trúc nào đó trong Tiếng Anh

Dùng dạng khác của từ

Chuyển từ chủ động sang bị động

Chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp

Các trường hợp về đảo ngữ…

Những trường hợp viết lại câu tiếng Anh

2. Một số chú ý khi viết lại câu tiếng Anh

Chú ý về thì: câu được viết lại phải cùng thì với câu đã cho.

Chú ý về ngữ pháp: câu được viết lại phải đúng về ngữ pháp.

Chú ý về nghĩa của câu sau khi viết phải không đổi so với câu ban đầu.

3. Phương pháp học dạng bài viết lại câu tiếng Anh

Phương pháp viết lại câu tiếng Anh: sưu tập và làm càng nhiều mẫu câu càng tốt, sau đó đọc đi đọc lại nhiều lần cho thuộc lòng.

Một số dạng bài viết lại câu tiếng Anh cơ bản

 1. It takes sb khoảng thời gian to do sth= sb spend khoảng thời gian doing sth

VD: It took her 3 hours to get to the city centre.

= She spent 3 hours getting to the city centre.

 1. Understand = tobe aware of

VD: Does she see the grammar structure?

= Is she saw of the grammar structure?

 1. Like = tobe interested in = enjoy = keen on

VD: She likes politics

= She is interested in politics

 1. Dạng cấu trúc viết lại câu tiếng Anh: Because + clause = because of + N

VD: He can’t move because his leg was broken

= He can’t move because of his broken leg

 1. Dạng cấu trúc viết lại câu tiếng Anh: Although + clause = despite + N = in spite of + N

VD: Although she is old, she can compute very fast

= Despite/ In spite of her old age, she can compute very fast

15 dạng viết lại câu tiếng Anh

 1. Succeed in doing sth = manage to do sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel

= We managed to dig the Panama cannel

 1. Cấu trúc viết lại câu tiếng Anh: …..too + adj (for sb) to do sth: quá để làm gì

VD: My father is too old to drive.

= It is such a/ an N that: quá đến nỗi mà

VD: She is so beautiful that everybody loves her.

= It is such a beautiful girl that everybody loves her.

Adj/ Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm gì

VD: This car is safe enough for him to drive

VD: The policeman ran quickly enough to catch the robber

 1. Cấu trúc viết lại câu tiếng Anh: prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai làm gì

VD: I’prefer you (not) to smoke here

= I’d rather you (not) smoked here

 1. Prefer doing sth to doing sth: thích làm gì hơn làm gì

Would rather do sth than do sth

VD: She prefers staying at home to going out

= She’d rather stay at home than go out

 1. Can = tobe able to = tobe possible
 2. Dạng cấu trúc viết lại câu tiếng Anh: Harly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay sau khi… thì…

No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast

VD: As soon as I left the house, he appeared

= Harly had I left the house when he appeared

= No sooner had I left the house than he appeared

 1. Not………..any more: không còn nữa

No longer + dạng đảo ngữ S no more V

VD: I don’t live in the courtryside anymore

= No longer do I live in the coutryside

= I no more live in the coutryside

 1. At no time + dạng viết lại câu tiếng Anh đảo ngữ: không khi nào, chẳng khi nào

VD: I don’t think he needs she

= At no time do I think he needs she

 1. Tobe not worth = there is no point in doing sth: không đáng làm gì
 2. Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì

VD: It’s not worth making him get up early

= There is no point in making him getting early

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*